تولید کننده تابلو فرمان هوشمند آسانسور
با تکنولوژی ARM-CORTEX-M3
      و پنل های احضار آسانسور(تاج پنل)     ​​​​​​​